Regulamin

REGULAMIN OD DNIA 22.01.2024

PŁATNOŚCI

 • Podstawowa cena kursu wynosi 3390 zł (manualna skrzynia biegów), 3390 zł (automatyczna skrzynia biegów) i obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych oraz badanie lekarskie. Zajęcia praktyczne manual rozpoczynają się z Pl.Bankowego lub ul.Wałbrzyska 48 lub ul.Radarowa 18 (Okęcie) lub Bemowo, WORD (wybór Klienta). Zajęcia praktyczne automat tylko z ul.Wałbrzyska 48 lub ul.Radarowa 18.  Kurs VIP (dojazd do Klienta w wybrane miejsce na terenie Warszawy- 4600 zł.
 • Koszt obowiązkowego egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej wynosi 50 zł
 • Koszt powtórkowego egzaminu praktycznego wynosi 50 zł.
 • Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 • Płatności za kurs dokonywane mogą być w 3 ratach, wg. zasady:
  • Przy zapisie( w terminie uzgodnionym z biurem)- nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia-  min.1000 zł.
  • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych- 1100 zł.
  • Do 15 h zajęć praktycznych – reszta kwoty
   Raty kurs VIP: 1400 zł, 1600 zł, 1600 zł.
 • Na Kurs Smart i Kurs Premium (35h lub 40h zajęć praktycznych) należy zdecydować się  (i go opłacić) do 15 h zajęć praktycznych kursu podstawowego. Cena Kursu Smart jest zawsze wyższa od ceny Kursu podstawowego o 460 zł, Kursu Premium o 880 zł i Opcja Kursu Smart I Premium nie dotyczą kursu VIP i kursów w języku angielskim.
 • Zajęcia w kursie VIP realizowane są zawsze po minimum 2h zegarowe.
  Zajęcia Kursu Smart lub Kursu Premium, czyli te dodatkowe ponad 30, należy wykorzystać do 6 m-cy od dnia zakupu.
  Zajęcia doszkalające (czyli wszystkie ponad Kurs Podstawowy, Smart lub Premium) należy wykorzystać w okresie 3 m-cy od dnia zakupu
 • Cennik jazd doszkalających jest osobną ofertą i aktualny zawsze znajduje się na stronie internetowej www.babska.pl
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane wg zasad obowiązujących przy tej ofercie
 • Zaktualizowanie Profilu kandydata na Kierowcę, czyli przekazanie do Starostwa informacji o zakończonym przez Kursanta szkoleniu nastąpi w momencie zaliczenia egzaminu wewnętrznego i uregulowaniu zobowiązań wobec Szkoły.

PRZERWANIE SZKOLENIA

 • Chęć lub konieczność przerwania szkolenia Kursant ma obowiązek zgłosić w biurze. W sytuacji tej (po dokonaniu rozliczeń za zrealizowane zajęcia) Szkoła zwróci do Starostwa Profil Kandydata na Kierowcę.
 • Kursant zobowiązuje się w przypadku przerwanego szkolenia do rozliczenia się ze Szkołą ze zrealizowanych zajęć, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy "zwrocie kosztów", tzn za zrealizowane szkolenie teoretyczne 800 zł (zajęcia on-line 700 zł), za każdą zrealizowaną godzinę praktyczną- 90 zł.
 • Szkoła w przypadku niezrealizowania przez Kursanta szkolenia w okresie 6 m-cy od dnia jego rozpoczęcia, po upływie tego terminu dokona rozliczenia zrealizowanych zajęć i w przypadku niedopłaty wystawi fakturę, którą prześle Kursantowi albo drogą elektroniczną, albo pocztą.
 • W przypadku niezrealizowania przez Kursanta opłaconego szkolenia w okresie 6 m-cy i nie zgłoszenia w tym okresie rezygnacji oraz prośby o zwrot poniesionych opłat, wszelkie roszczenia między stronami wygasają.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 • Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.

 OBOWIĄZKI KURSANTA

 • Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h  zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego
 • Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 • Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć. Odtworzenie zagubionej karty kosztuje 50 zł
 • Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor ma obowiązek sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w g.6-20, soboty 7-15(chyba że szczegółowe warunki kursu stanowią inaczej)
 • Nie ma możliwości realizowania zajęć praktycznych codziennie, tzn Kursantowi proponowane są standardowo 2-3 spotkania w tygodniu.
  Co do możliwości częstszych zajęć należy skonsultować taką ewentualność z biurem.

ODWOŁYWANIE JAZD :

 • Odwołać zajęcia praktyczne   można najpóźniej  24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze. Kursantowi w trakcie szkolenia na kursie prawa jazdy przysługuje prawo do jednego odwołania zajęć nieregulaminowo, bez ponoszenia konsekwencji. Takiej możliwości nie ma w trakcie jazd doszkalających.
 • Zajęcia praktyczne odwołać należy u swojego instruktora
 • Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające i w takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin. Z obowiązku tego zwolnieni są Kursanci, którzy wykupili kurs 40-to godzinny, a liczba godzin zajęć, które opuścili nie przekroczyła 10.

TERMINY WAŻNOŚCI:

 • Kurs   należy zrealizować, tzn odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz zaliczyć egzamin wewnętrzny, w terminie
  do 6 m-cy od dnia zapisu. 
 • W przypadku niezrealizowania przez Kursanta opłaconego szkolenia w okresie 6 m-cy i nie zgłoszenia w tym okresie rezygnacji oraz prośby o zwrot poniesionych opłat, wszelkie roszczenia wobec Szkoły wygasają. To znaczy między innymi, że osoba, która opłaci szkolenie (czy całość, czy 1 lub 2 raty), a nie zrealizuje szkolenia w okresie 6 miesięcu nie ma możliwości kontynuowania szkolenia po przerwie nie zgłoszonej szkole, w ramach wniesionych wcześniej opłat. Jeśli Kursant zapłacił, a mając świadomość konieczności zrealizowania szkolenia w okresie 6 miesięcy, nie zrobi tego, oznacza, że nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.
 • Zajęcia doszkalające należy zrealizować w terminie 3 m-cy od dnia zakupu.

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

 • Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka nauki jazdy.
 •   W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, m.in. uczestnicząc w   zajęciach teoretycznych , jak i praktycznych
 •    Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach

ZWROT KOSZTÓW (rezygnacja, przerwane szkolenie)

 • W momencie rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, w przypadku, gdy nie  zrealizowano jeszcze 50% zajęć teoretycznych zwrot kosztów rozlicza się potrącając kwotę 500 zł.
 •  Po przeprowadzeniu min 50% wykładów zostanie potrącona kwota 800 zł (wykłady on-line 700 zł)
 • W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął już szkolenie praktyczne, oprócz odliczenia kosztów szkolenia teoretycznego, Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę po 90 zł.
 • Ponadto wymieniona w podpunkcie a sytuacja może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, jeżeli Kursant zgłosi jej zaistnienie, a tym samym chęć rezygnacji, do 6 miesięcy od daty zapisu na kurs.
 • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje. Rozliczenie nastąpi w sposób podany w podpunkcie wyżej.
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko wg zasad obowiązujących przy tej ofercie

JAZDY DOSZKALAJĄCE :

 • Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do dwóch dni roboczych poprzedzających ustalony termin.
 • Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła odlicza wtedy 10% opłaty manipulacyjnej
 • Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu

 

Chcesz jeździć samochodem, ale nauka trochę Cię przeraża?

Nie stresuj się!
Nasza szkoła da Ci to, czego szukasz, czyli profesjonalne szkolenie w przemiłej atmosferze

PROFESJONALIZM, ZAANGAŻOWANIE, KULTURA